• Montáž bleskovodu
    Ochránte Váš domov - bezpečie domova a rodiny na prvom mieste

Montáž bleskozvodu (Hromozvodu)

Dôležitý je projekt

Projektant vypracuje projekt na základe týchto vstupných informácií:

•    stavebné pôdorysy strechy a príslušné rezy riešeného objektu
•    zemný odpor alebo rezistivita pôdy v okolí objektu, prípadne v miestach určených na zapustenie zemničov,
•    požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení,
•    stručný popis použitých stavebných materiálov a najmä krytiny

Časti bleskozvodu

1.    Zberné zariadenie - vedenie na zachytenie bleskového výboja s úlohou zabrániť priamemu úderu do budovy objektu
2.    Zvody vytvárajúce vodivé spojenie s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu.
3.    Uzemnenie zabezpečujúce rýchly prechod blesku minimálnym odporom najkratšou cestou do zeme.

Zberné zariadenie

Zberne zariadenie musí zabrániť priamemu úderu blesku do budovy, a preto musí byť umiestnené na povrchu chráneného objektu. Zberné zariadenie sa vyhotovuje na základe architektonického tvaru a stavebného riešenia strechy objektu, pričom na šikmé strechy s krovom sa využíva hrebeňová sústava bleskozvodu vytvorená zberným vedením na hrebeni strechy, prípadne na najvyššej hrane strechy. Dopĺňa sa súbežnými zbernými vedeniami pri presahu okrajov strechy o viac ako 10 metrov. Vyčnievajúce časti strechy sa o patria zbernou tyčou, strojenou alebo typovou v prípade, ak sú kovové, pripoja sa k zbernému vedeniu vrátane všetkých ostatných vodivých častí strechy.

Zvody bleskozvodov

Riešia bez akéhokoľvek prerušenia pripojenie zberného zariadenia cez skúšobnú svorku k uzemneniu objektu najkratšou priamou trasou. K hlavným zásadám inštalácie patrí vedenie po vonkajších stenách (alebo v rúrkach v stenách pri skrytých zvodoch) s umiestnením podľa možnosti v rohoch budovy. Jednotlivé zvody nesmú byť vedené v trasách s priestormi, ktoré sú prístupné ľuďom alebo sú v blízkosti rozvodov elektroinštalácií. Norma stanovuje požadovaný počet zvodov podľa pô dorysných rozmerov a tvarov a najmä podľa výšky objektov vysokých 30 m nad zemou, kde sa vyžaduje zvod na každých 15 m dĺžky obvodu pôdorysu. Pri zvýšených požiadavkách na bezpečnosť možno tento počet zvýšiť na 1,5 až dvojnásobok zvodov. Pri menších objektoch majú byť aspoň dva protiľahlé zvody. Jeden zvod je prípustný iba pri jednopodlažných budovách s obvodom do 40 m a dlhšou stranou do 15 metrov dĺžky.

Uzemnenie bleskozvodu

Každý zvod musí byť pripojený na vlastný zemnič alebo na spoločnú uzemňovaciu sústavu. Funkčnými časťami uzemnenia sú pripojovacie a okružné vodiče uložené v zemi a vlastné zemniče, ktoré môžu byť zostrojené z typizovaných pozinkovaných prvkov tyčových a pásových zemničov alebo náhodných zemničov pozostávajúcich z jestvujúcich vodivých konštrukcií uložených v zemi. Na jednotlivé spôsoby uzemnenia kladie norma požiadavky na prechodové odpory (15 ohmov v prípade samostatných zemničov, 10 ohmiov pri aktívnych bleskozvodoch, 5 až 2 ohmy pri spoločných uzemneniach), v závislosti od druhu a vlastností pôdy. Návrh uzemnenia sa rieši na základe geologických podmienok pôdy v okolí stavby alebo na základe meraní rezistivity pôdy. Zároveň sa kontroluje meraním skutočných hodnôt zemných odporov uzemnenia pri revíziách celého zariadenia bleskozvodu.

 

Aktívne bleskozvody

V praxi sa z dôvodu cenovej náročnosti využívajú pri väčších, rozsiahlejších budovách a objektoch. Cena napríklad hlavice s tyčou stoji cez 2000 €. Ak sa chráni objekt triedy A s nebezpečenstvom výbuchu resp. požiaru tak bleskozvod musí obsahovať počítadlo zásahov a po každom zásahu budete potrebovať revíziu za cca 100 €. Polomer ochrany rodinného domu je bohato predimenzovaný na vzdialenosť polomeru cirka 50 metrov to však v praxi môže znamenať že ak by mal blesk udrieť niekde v tejto vzdialenosti tak si ho jednoducho aktívny bleskozvod pritiahne.