• Revizna správa elektroinstalácie
    Po zhotovení elektroinštalácie sa postaráme aj o revíznu správu.

Revízna správa

 

Čo je revízia ?   

Odborná prehliadka a odborná skúška a kontrola elektrických zariadení (revízna skúška)

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./ z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie. Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. Vykonáva sa: počas výroby zariadení alebo montáže a po ich dokončení. 

Lehota vykonávania Revíze elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. pre elektrickú inštaláciu a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod)

  • murovaná obytná a kancelárska budova každých 5 rokov.
  • škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko každé 3 roky.
  • výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy každé 2 roky.
  • objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) každé 2 roky.
  • pojazdný a prevozný prostriedok každý 1 rok.
  • dočasná elektrická inštalácia každých 6 mesiacov.
  • Bleskozvod pre obytné budovy hladina ochrany III a IV každé 4 roky.
  • Bleskozvod objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu každý rok.

 

Bleskozvod

Revízia elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

 

Kto je revízny technik

Elektrotechnik, špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Pre distribučnú spoločnosť revízny technik svojím podpisom potvrdí, že všetky el. zariadenia, izolácie, vodiče sú v poriadku.